[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Levering, levertijd en voorwaarden.

 

1. Tenzij anders overeengekomen vinden levering van artikelen uit de webshop met een totaal bestelbedrag hoger dan 50,00 euro excl. BTW altijd franco huis* plaats, beneden dit bedrag zijn de verzendkosten €9.Bij bestellingen lager als € 30 bedragen de verzendkosten €13.

 

2. Voor bestellingen met betaling onder rembours brengen wij €35,- excl. BTW in rekening. De betaalwijze ‘rembours’ is alleen mogelijk bij een bestelling tot €1000,- excl. BTW

 

3. Alle goederen reizen voor rekening en risico van de afnemer.

 

4. Worden goederen afgehaald in onze winkel, dan vindt levering plaats door het in ons magazijn ter beschikking stellen van de goederen aan de afnemer, afname moet geschieden binnen 30 dagen nadat aan de koper is medegedeeld, dat de goederen gereed liggen. Indien niet tijdig afgenomen, is de koper na verloop van drie dagen na terpostbezorging van onze schriftelijke waarschuwing in verzuim door het enkele verloop van de tijd zonder dat ingebrekestelling nodig is. Wij zijn dan gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren door eenvoudige mededeling, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

 

5. Onze levertijden zijn vrijblijvend. Overschrijding van de leveringstermijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, evenmin zal de opdrachtgever, al dan niet krachtens                    machtiging door rechterlijke tussenkomst gerechtigd zijn werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zelf te verrichten dan wel zulks door derden te doen c.q. te laten verrichten.

 

6. Wanneer de levering in gedeelten moet plaatsvinden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen daarvan.

 

7. Gevallen van overmacht in het bijzonder beslagleggingen van iedere soort en om welke reden dan ook, storingen in het bedrijf en/of bij de aflevering, gebrek aan brandstof, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in verkopers magazijn, bij de firma’s waar de verkoper zijn goederen of grondstoffen betrekt – en bij de spoorwegen, elk ander transportbelemmering of – vertraging, alsmede het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, arbeidsstakingen en uitsluitingen, uit- en invoerverboden en/of invoerbeperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of dwingende wetsbepalingen, geven de verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren, en verlengen in geval van afname in gedeelten, de afnametermijn met de tijd der storing.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]